Έλεγχος παιδικής παχυσαρκίας / Αναιμίας / Αλλεργιών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Η σχέση της παχυσαρκίας και ειδικά της σπλαχνικής παχυσαρκίας με μεταβολικές διαταραχές όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη (IR), η αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία και η έκτοπη εναπόθεση λίπους στο ήπαρ (NAFLD) καθιστά επιτακτική την ανάγκη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον έγκαιρο εντοπισμό τους στην παιδική ηλικία και τη δημιουργία προτάσεων πρόληψης που θα μειώσουν τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) στην ενήλικη ζωή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

  • γενική αίματος (CBC) • αιμοπετάλια (PLTs) • μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) • γλυκόζη νηστείας • eAG, μέση εκτιμώμενη γλυκόζη νηστείας • SGOT (AST) • SGPT (ALT)
  • ολική χοληστερόλη (TC) • τριγλυκερίδια (TGs) • HDL-C • LDL-C • non HDL-C
  • αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C-C • γλυκoζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ΗbA1c • ινσουλίνη • HOMA-IR, δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη • ουρία • κρεατινίνη • eGFR,  ρυθμός σπειραματικής  διήθησης • TSH • γενική ούρων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 Η σιδηροπενία (ελάττωση του ολικού ποσού σιδήρου στον οργανισμό) και η συνακόλουθη σιδηροπενική αναιμία μπορεί να έχουν άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού.

 Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, με μερικά απλά βήματα, ώστε να εκτιμηθεί η συνήθως ασυμπτωματική σιδηροπενία, ξεκινώντας με έναν πλήρη έλεγχο αναιμιών, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση της ανεπάρκειας σιδήρου στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του παιδιού.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

  • γενική αίματος (CBC) • αιμοπετάλια (PLTs) • μικροσκοπική εξέταση περιφερικού επιχρίσματος • ∆ΕΚ • σίδηρος (Fe) • φερριτίνη • TIBC • κορεσμός τρανσφερίνης • Β12 • φυλλικό οξύ • LDH
  • χολερυθρίνη • άμεση Coombs • G6PD

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

 Η διάγνωση των αλλεργικών νοσημάτων γίνεται με βάση τα συμπτώματα του ασθενούς (ιστορικό), την κλινική εξέταση, τις δερματικές δοκιμασίες, τον εργαστηριακό έλεγχο, τις λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα και τις δοκιμασίες πρόκλησης. Στο αίμα κυκλοφορούν διάφορα αντισώματα που σκοπός τους είναι να απομονώσουν και να καταστρέψουν κάθε ξένη ουσία που μπορεί να μας βλάψει. Εκείνα τα αντισώματα που εμπλέκονται στους μηχανισμούς της αλλεργίας ονομάζονται ανοσοσφαιρίνες Ε (εν συντομία IgE). Η προτεινόμενη διάγνωση αλλεργικής αντίδρασης θα καθοδηγήσει τον ιατρό σας στην αντιμετώπισή της.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

  • γενική αίματος (CBC) • μέτρηση ηωσινόφιλων • ανοσοσφαιρίνη IgE

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα ή κυνάγχη, αποτελεί λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο «β-αιμολυτικός Στρεπτόκοκκος ομάδας Α». Η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα αποτελεί το 37% των λοιμώξεων του λαιμού στα παιδιά. Για τη διάγνωση ατόμου με στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα υπάρχει ταχεία εξέταση που ονομάζεται STREP TEST.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

  • STREP-TEST

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΡΙΠΗΣ

 Η έγκαιρη διάγνωση της γρίπης έχει ιδιαίτερη αξία γιατί βοηθάει στη σωστή διαχείριση του εξεταζόμενου και συντελεί στην αποφυγή διασποράς του ιού. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα γρίπης και συγχρόνως υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για σοβαρή λοίμωξη ή όταν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής λοίμωξης, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, συνιστάται η διενέργεια ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων, όπως και η έγκαιρη χορήγηση της κατάλληλης αντιϊκής θεραπείας. Η αναμονή των αποτελεσμάτων της ειδικής εργαστηριακής εξέτασης δεν πρέπει βέβαια να καθυστερεί την λήψη προφυλακτικών μέτρων ή την έναρξη αντιϊκής αγωγής, εάν πιθανολογείται λοίμωξη από τον ιό της γρίπης.

  • Διάγνωση γρίπης Α,Β